وعده دیدار
وعده دیدار نزدیک است.


مرداد 1397
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


ای مردمان امام غائب ازنظرتان راتنها نگذارید!به خداخیرشمادرهمراهی بااوست.


جستجو
یوسف زهرا بیا بیا ...

موضوعات: مهدویت  لینک ثابت
[دوشنبه 1397-05-22] [ 12:17:00 ب.ظ ]

ترا من چشم درراهم ...

موضوعات: آزاد  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ب.ظ ]

الهم لک لبیک ...

موضوعات: کلام آسمانی  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]

غفلت انسان ،مانع بصیرت ...

یکی از امور خطرناکی که ممکن است دامنگیر هرکسی شود واورااز سعادت دنیاوآخرت ساقط سازد ،"غفلت"است.

قرآن کریم انسان را ازاین مسئله برحذرداشته ،می فرماید:"ولاتکن من الغافلین"(سوره اعراف آیه 205).بنابراین یکی از موانع بصیرت غفلت است .چه بسا یک فردعلم واطلاع کاملی ازمسائل دارداما غفلت اورابه چاه گناه  واشتباه می اندازد.وعلت غفلت هم درآیه بیان گردیده، یعنی ترجیح دنیا برآخرت.{به اوخطاب می شود}غافل بودی وما پرده را ازچشم تو کنارزدیم وامروز چشمت کاملا تیز بین است!”

 رفتم که خار از پاکشم ،محمل نهان شد ازنظر                

                          یک لحظه غافل گشتم وصدسال راهم دورشد

غفلت انسان را ازقرب الهی باز می دارد.دربخشی از مناجات شعبانیه ، اززبان امیرمومنان علی علیه السلام می خوانیم :"الهی ان انا متنی الغفله عن الاستعدادللقائک فقد نبهتنی المعرفه بکرم آلائک ؛ پروردگارا اگر غفلت مرا به خواب فروبرده واستعداد لقای تورا ازمن گرفته ،شناخت کرم نعمت هایت ،مرا ازاین خواب غفلت بیدارساخته است.

انسان دشمن قسم خورده ای دارد به نام ابلیس که برای رسیدن به هدف خود ،ازچهارسو به آدمی حمله می کندواین جمله غافلگیرانه ابلیس ازپیش وپس وراست وچپ آدمی انجام می گیرد ومی کوشد تا از هرآنچه که انسان را به دام می افکند بهره گیرد.البته این چهار سمت ،چهار سوی جغرافیایی نیست،زیرا محورحملات ابلیس دل وقلب آدمی است.که سمت وسوی جغرافیایی ندارد.چهار سمت طبق روایات ازچهار طرف بالا وپائین را شامل نمی شود،شیطان ازخطورات قلبی ونیات آدمی آگاه است؛لذا جادارد انسان لحظه ای از این دشمن غافل نگردد.

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:"ان کان الشیطان عدوا فالغفله لماذا؛اگر شیطان دشمن انسان است .پس غفلت برای برای چیست؟”

غفلت زدایی را می توان یکی از هدف های بعث پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم دانست.امام علی علیه السلام درباره این بزرگوار می فرمایند:"متتبع بدوائه مواضع الفله ومواطن الخیره ؛اوطبیبی است که باداروهای خود به دنبال موارد غفلت وجایگاه های حیرت می گردد.”

موضوعات: گفتار ناطق  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]

ابزارشیطان ...

روزی شیطان به صورت پیرمردی درآمد ونزد حضرت سلیمان علیه السلام رفت .حضرت سلیمان ازاوپرسید: “توباامت موسی علیه السلام چه می کنی؟"گفت:"حب دنیارا بردلهاشان می اندازم.”

پرسید:"باامت عیسی علیه السلام چه می کنی؟"گفت:"آنهاراباتثلیث وشرک اغواءخواهم نمود.”

پرسید :"باامت خاتم النبیین صلی الله علیه وآله وسلم چه می کنی؟” گفت :"آنهارا وانمی گذارم تا درهم ودنیا را برایشان محبوب تر ازلااله الاالله قراردهم.” (عبدالحسین دستغیب،داستانهای شگفت)

                          دوزخ است ابلیس ودوزخ اژدهاست                     

   کوبه دریاها نگردد کمّ و کاست

      هفت دریا  را  درآشا مد   هنوز    

   کم نگردد  سوزشش آن خلق سور

 

موضوعات: آزاد  لینک ثابت
 [ 11:59:00 ق.ظ ]


 
 

 
 
ایده های درآمد زا